Zezwolenie na wycinkę drzew

Czy wiesz, że za wycięcie drzewa bez stosownych pozwoleń można zapłacić całkiem spory mandat? Co zatem zrobić kiedy drzewo na naszej posesji zaczyna nam przeszkadzać lub staje się po prostu niebezpieczne?

Potrzebne będzie nam zezwolenie na wycinkę drzew, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Urząd Gminy jest urzędem właściwym do złożenia odpowiedniego wniosku. Taki wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres (lub nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości),
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,
 • określenie przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni terenu, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic działki i wszelkich obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Czy samo złożenie wniosku jest płatne? Nie za złożenie wniosku nie pobierane są żadne opłaty administracyjne.

Jak długo czeka się na wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa? Wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciąg miesiąca czasu, jedynie w przypadku, kiedy sprawa jest mocno zagmatwana czas ten może się przedłużyć do dwóch miesięcy.

Czy za wycięcie drzewa nalicza się opłaty? W większości przypadków nie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy chcemy rozpocząć działalność gospodarczą i drzewo lub krzew przeszkadza nam np. w rozbudowie budynku pod tą działalność.

W ustawie o ochronie przyrody znajdziemy wyszczególnione sytuacje kiedy nie poniesiemy żadnych kosztów za wycięcie drzewa lub krzewu. Są to między innymi:

 • wycięcia związane z bezpieczeństwem, czyli usuwanie drzew, które niosą ze sobą zagrożenie dla ludzi, mienia, ruchu drogowego, kolejowego itd.,
 • usunięcia związane z pielęgnacją drew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej w rejestr zabytków,
 • wycięcie drzewa, które obumarło lub nie przeżyje z przyczyn nie zależnych od właściciela nieruchomości
 • usunięcia gdy drzewo posadzono lub wyrosło na budynku po zakwalifikowaniu go w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane
 • zabiegi pielęgnacyjne drzew lub krzewów z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień;
 • wycięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależące do gatunków rodzimych, tylko w przypadku, gdy zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 • wycięcie z powodu ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 • usunięcie związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

Istnieją także takie przypadki, w których zezwolenie na wycinkę nie jest potrzebne. Do tych okoliczności zalicza się drzewa i krzewy, które:

 • rosną w lasach (tutaj ma zastosowanie ustawa o lasach),
 • rosną na plantacjach drzew i krzewów,
 • są w wieku poniżej 10 lat,
 • są drzewami owocowymi (wyjątek – drzewa, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
 • są wycinane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

W innych przypadkach potrzebna jest nam decyzja właściwego organu. Wiemy już także, że za niektóre zezwolenia trzeba będzie zapłacić.

Ile zatem kosztuje takie zezwolenie? Opłata za wycięcie drzewa jest ustalana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm, jak również od rodzaju i gatunku drzewa. Opłatę za usunięcie krzewów wylicza się na podstawie stawki za 1m2. Stawki tak w przypadku drzew jak i krzewów ustala minister środowiska.

Jakie kary nam grożą w wypadku za usunięcie drzewa bez stosownego zezwolenia? Karę tą wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jej wysokość jest równa trzykrotnej opłacie przewidzianej za usunięcie drzew lub krzewów.